formuláře

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb
(vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.)

::    FORMULÁŘE    ::    ŽÁDOSTI    ::    OHLÁŠENÍ    ::    OZNÁMENÍ    ::

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona.

Zde jsou ke stažení a k nahlédnutí  jednotlivé formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána a podle kterých jsou zhotovovány jednotlivé stupně projektové dokumentace

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e)

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Rozsah dokumentace skutečného provedení stavby

Žádosti (vyhláška č. 503/2006 Sb.) – novelizace 2013

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání společného UR a SP

Žádost o územní souhlas

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámení o užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o předčasné užívání stavby

Kdy postačí ohlášení stavby a kdy je zapotřebí stavební povolení?

Stavby a zařízení nevyžadující ani stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (§ 103 stavebního zákona)

Budete-li na stavbě provádět udržovací práce, nepotřebujete žádné povolení a nemusíte nic hlásit stavebnímu úřadu. Do udržovacích prací patří různé nátěry, opravy omítek, výměny podlah, výměny střešní krytiny. Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2, zimní zahrady a skleníky do 40m2,

Ohlášení stavebnímu úřadu(§ 104 – 108 stavebního zákona)

Ohlášení je potřeba, pokud se staví rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a zároveň dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, také musí stát v zastavěném území a neprovádí se nová infrastruktura. V tomto případě nemusí být vedeno územní řízení, stačí územně plánovací informace. V územně plánovací informaci se dozví, jak má vypadat projektová dokumentace, které dotčené orgány mají vydat závazné stanovisko, jestli je záměr v souladu s platným územním plánem. Tato informace platí 1 rok.

Ohlášení

 • Projektová dokumentace je rozsahem stejná jako pro stavební povolení
 • Lhůta na vyřízení je 40 dní, po uplynutí lhůty ,,tichý,, souhlas s výstavbou
 • Správní poplatek u povolení novostavby RD je 1 000,-Kč
 • Postačí oznámení stavebnímu úřadu o zahájení užívání stavby 30 dnů předem
 • Výstavbu lze realizovat i svépomocí – nutno zajistit stavební dozor
 • Správní řízení neprobíhá
 • •Pokuta za stavbu bez ohlášení až 200.000,- Kč
 • Písemný doklad od sousedů, že byli informování o stavebním záměru

Stavební povolení

Na stavbu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení, je třeba již stavební povolení, dále se jedná o přípojky, rekreační stavby, rozsáhlejší rekonstrukce, kde již zasahujeme do nosných konstrukcí. Dále je třeba absolvovat územní řízení a územní rozhodnutí. Domy, na které je třeba stavebního povolení, již musí stavět stavební firma s příslušnými stavebními oprávněními.

Kdy je třeba mít stavební povolení, kde postačí jen ohlášení:

Půdní vestavba – v případě zásahu do nosné kce., vzhledu střechy, změna užívání stavby

Úpravy komínu a stavba krbu – dle velikosti domu (ohlášení vs. stavební povolení)

Zateplení a fasáda – dle velikosti a složitosti domu, použití jiného odstínu barvy

Rekonstrukce a oprava domu –zásah do nosné kce., úprava podkroví, dům nad 150m2

Oprava či výměna střechy – změna či oprava krovu

Výměna oken – odlišnost oken od původních – ohlášení, v opačném případě bez ohlášení

Bydlení ze stodoly – stavební povolení a územní rozhodnutí, změna užívání stavby

Nástavba a přístavba domu – rozsah stavby větší než 150m2 a vyšší jak 2 nadzemní podlaží

Rekonstrukce domu – výměna oken, úprava fasády, výměna střechy

Stavební povolení

 • Projektová dokumentace je rozsahem stejná jako pro ohlášení stavby
 • Lhůta na vyřízení je 60 dní, složité případy 90 dnů
 • Cena za územní rozhodnutí a stavební povolení – 6 000,-Kč
 • Kolaudace není nutná, stačí oznámení stavebnímu úřadu o zahájení užívání stavby
 • Výstavbu lze realizovat pouze oprávněnou firmou
 • Probíhá stavební řízení
 • Pokuta za stavbu bez stavebního povolení až 1.000.000,- Kč
 • Sousedé jsou účastníky stavebního řízení – stavebního povolení