inženýring

Inženýrskou činností se rozumí podání projektové dokumentace na stavební úřad za účelem vydání stavebního povolení. Součástí inženýrské činnosti je také projednání projektové dokumentace na všech dotčených orgánech státní správy (ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuce a.s., hasičský záchranný sbor, krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí apod.)  a získání jejich souhlasného stanoviska, kterou jsou povinnou přílohou k žádosti o stavební povolení. Tato činnost dále zahrnuje po dohodě s klientem koordinaci celého projektu, komunikaci s hlavním projektantem stavby, projednání změn v projektu dle požadavků dotčených orgánů.

Obecně platným zvykem je to, že osoba pověřená inženýringem má plnou moc od investora, majitele k zastupování, pro projednávání s příslušným stavební úřadem i podání projektové dokumentace pro správní řízení.

Nabízená inženýrská činnost v sobě zahrnuje:

  • projednání dokumentace k územnímu řízení s dotčenými orgány za účelem vydání územního řízení, včetně vypracování žádosti a zajištění územního řízení
  • projednání dokumentace k územnímu řízení s dotčenými orgány za účelem vydání ohlášení stavby nebo povolení stavby včetně vypracování žádosti a zajištění stavebního povolení
  • Komunikace a spolupráce při řešení požadovaných změn v projektu pro výše uvedená správní řízení
  • Spolupráce u výběrového řízení na dodavatele stavby
  • Technický dozor investora stavby – viz. technický dozor stavby
  • Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
  • Zajištění zaměření a vypracování skutečného provedení stavby

Ceny nabízíme vždy individuálně a to výpočtem dle rozsahu poptávané činnosti. Zpracování cenové nabídky je samozřejmě bezplatné.

inzenyrska-cinnost

Referenční zakázky:

,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, ŠESTAJOVICE,, (spojené stavební a území řízení),,

,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU MALÉ ČÍČOVICE,, (stavební řízení),,

,,INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO PARCELACI 24 RD,, (územní a stavební řízení),,

,,POLYFUNKČNÍ DŮM NOVÁ KOULKA,, (stavební řízení),,

,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU LEVÍN,, (výběrové řízení, technický dozor),,

,,NOVOSTAVA RODINNÉHO DOMU SVINAŘOV U KLADNA,, (územní řízení, stavební řízení),,

,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU BŘEŽANY U ŽATCE,, (stavební řízení),,

,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ONKA V PODBEZDĚZÍ,, (stavební řízení),,

,,PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA PROVOZOVNU ŘEZNICTVÍ – KRÁLŮV DVŮR,, (stavební řízení),,

,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU LEVÍN – KRÁLŮV DVŮR,, (územní a stavební řízení),,

,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU CHYŇAVA,, (OHLÁŠENÍ STAVBY),,