projektování, projekční činnost

Reference projektová činnost

Reference projektová činnost

Reference návrhy interiérů

Dotazník k projektu

DODÁVANÉ PROJEKTY – Dokumentace podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

1 – studie (ST)

Studie řeší stavbu po architektonické stránce. Navrhuje vnější podobu a rozměry domu, dispoziční uspořádání objektu a hlavní konstrukční systém. Určujehmotové a prostorové řešení stavby. Stanovuje základní stavební materiály pro nosné konstrukce a fasády.

Cíl – Studieslouží pro základní uspořádání objektu, pro určení vnitřních dispozic domu a návaznost umístění na pozemku včetně připojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Obsah – Studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží domu s vyznačením ploch, pohledy na dům, zjednodušené řezy domem realizován a základní údaje o stavbě – tj. zastavěná plocha, užitková plocha, obestavěný prostor, odborný odhad nákladů na realizaci stavby.

2 – dokumentace záměru (DÚR)

A – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) – rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

B – v případě územního souhlasu (ÚS), jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí – zpracovává se v případě, když před vlastním stavebním řízením (ohláškou resp. stavebním povolením) musí proběhnout územní řízení, na jejímž základě bude povoleno umístění stavby. Dokumentace ÚR a ÚS nám určuje charakteristiku území a popis stavby. Výkresová část obsahuje mj. půdorysy jednotlivých podlaží, pohledy a řezy, situaci s napojením na příjezdovou komunikaci a inženýrské sítě.

3 – dokumentace záměru pro ohlášení stavby (DOS), pro stavební povolení (DSP)

V dnešní praxi se tato dokumentace často používá u staveb rodinných domů i jako dokumentace pro provedení stavby. V tomto případě se dokumentace doporučuje doplnit o potřebné detaily, výpisy výrobků a na přání stavebníka o výkaz výměr a orientační rozpočet stavby. Podrobné řešení detailů je v kompetenci stavby.

Cíl! – Dokumentace, na jejímž základě bude vydáno povolení ke stavbě. Může být posledním stupněm dokumentace. Pouze ve zvláštních případech může stavební úřad zadat vyhotovení prováděcí dokumentace.

Obsah! – Projekt  obsahuje veškeré technické a konstrukční části stavby. Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situace stavby a Dokumentace stavby vč. projektů profesí.Výkresy jednotlivých podlaží, řezů, konstrukcí a fasád jsou zpracovány v měřítku 1:100. Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska.

4 – Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Dokumentace pro provádění stavby se většinou zpracovává na přání stavebníka. Dokumentace pro provedení stavby je nejobsáhlejší a nejpodrobnější stupeň dokumentace, která je v průběhu projektu vypracována. Dokumentace je doplněná o vybrané detaily konstrukcí, specifikaci oken, překladů, klempířských konstrukcí … apod. Zhotovitel má přesně předepsáno jak stavbu provádět, všechny detaily a materiály jsou specifikované. Na základě této dokumentace lze stavební záměr precizně nacenit – zpřesňuje celkové kalkulace a rozpočty.Dokumentace je vhodná pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Svým obsahem rozšiřuje dokumentace pro stavební povolení.