Úvod

Úvod

Reference projektová činnost

Projektováním pozemních staveb se věnuji od ukončení studia, téměř 13 let zkušeností v oboru. Po ukončení studia v roce 2008 jsem začínal jako samostatný projektant ve VPÚ DECO PRAHA, posléze jsem nastoupil do společnosti věnující se zneškodňování odpadů, taktéž jako projektant, věnující se zejména stavbám, resp. projektům sběrných dvorů apod. Poslední pracovní zkušeností byla pozice v developerské společnosti zabývající se parcelací velkých lokalit pro výstavbu rodinných domů, kde jsem působil na pozici koordinátor návrhu, hip projektu.

Od roku 2012 po současnost pracuji na živnostenský list jako samostatný projektant pozemních staveb v rámci společnosti Mfol projekt, s.r.o., kterou jsem založil  z důvodu růstu množství zakázek. Zaměřuji se převážně na novostavby rodinných domů a změnami staveb, jako jsou přístavby, nástavby a stavební úpravy stávajících objektů

Nabízím seriózní jednání, spolehlivost a flexibilitu na profesionální úrovni s individuálním přístupem k investorovi.

Kompletní servis, projektová dokumentace, která zahrnuje veškeré služby ,,na klíč,, Tzn. vyhotovení projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení na úřadě.Projektová dokumentace pro územní souhlas/ohlášení stavby vždy obsahuje stavební část, projekt vytápění, zdravotechniky (vody+kanalizace), elektroinstalací, (vzduchotechniky), požární zprávu, statický posudek (výpočet), průkaz energetické náročnosti budovy, technické zprávy.

Veškeré stavební projekty jsou zpracovány v rozsahu pro územní souhlas/ohlášení stavby. Rozsah projektové dokumentace určuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou mění vyhláška č. 62/2013 Sb. a vyhláška č. 405/2017 Sb.

Průběh zpracování PD:

  • jednání v místě budoucí stavby, na pozemku nebo v kanceláři, kde probereme přání a požadavky zákazníka na budoucí stavbu, ideálně nad typovým projektem (který pozměníme) nebo nad vlastní ,,skicou,,
  • poté se zhotoví základní výkresy – říkejme tomu studie stavby, která se bude ladit do koncové podoby dle představ klienta
  • Po dokončení předchozího bodu začíná zahájení prací na projektu domu, kde zároveň poptávám kolegy pro zpracování hydro průzkumu, měření radonu, výškopis polohopis pozemku apod. případně projekty přípojek inženýrských sítí.
  • po dokončení stavební části se osloví kolegové pro zpracování dílčích částí projektu – statika, požární zpráva štítek penb apod.
  • V průběhu projektování se rozesílají žádosti směrem k dotčeným orgánům pro vydání stanovisek
  • Nakonec zapracují se podmínky dotčených orgánů, projekt se zkompletuje a podá se na příslušný stavební úřad

Při projektování novostavby a v případě přístavby ke stávajícímu domu je nutné brát ohled na požadavky územního plánu, řešení inženýrských sítí, poddolování, radonový index pozemku, zda je na pozemek povolen vjezd a je nutné zajistit souhlasy majitelů sousedních pozemků.

Při změně stávajících objektů předchází projektové činnosti zaměření skutečného stavu stavby, provést stavebně technický průzkum, který posoudí stávající konstrukční stav stav objektu, jeho stabilitu, případně jeho poruchy.