zaměření skutečného stavu stavby

Reference zaměření skutečného stavu

Zajišťujeme úplnou i částečnou pasportizaci objektů, zakreslení skutečného stavu objektu pro účely:

  • Pro získání chybějících podkladů pro návrh rekonstrukce vaší nemovitosti,
  • pro vyřízení hypotéky,
  • pro zaměření podlahových ploch kancelářských center nebo průmyslových objektů pro stanovení kalkulaci plochy pro určení nájmu jednotlivým subjektům
  • pro potřeby prohlášení vlastníka budovy dle zákona o vlastnictví bytů.
  • pro dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou je povinen mít každý vlastník stavby (dle § 125, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.)
  • pro potřeby vypracování průkazu energetická náročnosti budovy PENB

Zvláštním typem pasportu, který rovněž nabízíme, je zaměření skutečného stavu rozestavěné budovy, kde se zachycuje přesný stav posuzované nemovitosti v daném čase. Tento typ pasportu se využívá při ukončení smlouvy o dílo s dodavatelem stavby nebo před dokončením celého předmětu díla pro potřeby kolaudace stavby pro následný vklad nemovitosti do katastru.

Zaměření skutečného stavu stavby se zpracovává v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a základním výstupem zaměření je situace se zakreslením inženýrských sítí, půdorysy objektu i s možným výskytem poruch konstrukcí, řez, pohledy, další potřebné výkresy a fotodokumentace stavby.

Výkresy vždy dodáváme digitálně zpracované, a v tištěné podobě. Detailnost výkresů v měřítku 1:100 nebo 1:50 je zpracována především na základě požadavků klienta a chystaného záměru či dalšího využití.
Cenová nabídka je vypracována individuálně na základě pracnosti na konkrétní nemovitosti a požadavků investora.